Efterårsskov Møn

SMA-Z

Foto: Mads Tolstrup

Projektet har til formål at styrke turismen på Sjælland og øerne og det strategiske samarbejde mellem de 5 destinationer udenfor København. For at Sjælland og øerne som turismeområde skal stå stærkest muligt, udvikles et fælles brand og fortællinger målrettet primært tyske turister.

Invitation til at give tilbud

Der ønskes indhentet tilbud på udvikling af brandkoncept og kernefortælling til fælles kampagne for Sjælland og øerne, Strategic Marketing Alliance – Zealand (SMA-Z).

Læs udbuddet her

Formål

For at Sjælland og øerne som turismeområde skal stå stærkest muligt når den faste Femern forbindelsen åbner, er det nødvendigt at definere hvordan destinationerne arbejder bedst sammen og hvilke parametre, der skal udvikles for at kunne tiltrække europæiske turister. Der er isæt fokus på de tyske turister, eftersom der ses et stort potentiale for grønne idealister og for sæsonforlængelse af turistsæsonen på Sjælland og øerne, hvilket også skaber en bedre udnyttelse af kapaciteten.

Udviklingen skal ske på baggrund af strategiske overvejelser mellem destinationerne, ved at styrke det lokale erhverv bl.a. via forretningsudvikling, bæredygtige tiltag og og gennem test af produkter og fortællinger overfor udvalgte målgrupper.

Indsatser

Trin 1 – Strategisk fællesskab

DMOerne udenfor København står overfor fælles udfordringer både i forhold til fx. manglende internationalt kendskab til oplevelserne i området og stor konkurrence fra Københavns turismeerhverv. Ligeledes er åbningen af den faste Femern-Bælt forbindelse en udfordring, da der er en øget risiko for at miste flere danske turister, end der tiltrækkes fra udlandet. Der er en forståelse for at løsningen skal findes i fællesskab, og med inspiration fra vestkystsamarbejdet, er der behov for partnerne på Sjælland og øerne står stærkere sammen. 
Igennem aktiviteterne i Trin 1 vil destinationerne i samarbejde med DKNT og VDK finde en fælles kernefortælling, som er relevant for hele området især udenfor juli og august. Dette vil kræve en proces, hvor der både er fokus på viden, om hvad Sjælland og øerne kan levere nu og set i forhold til, hvad der efterspørges. I samme forbindelse er det afgørende at blive klogere på, hvad målgruppen reelt ønsker og hvad der får dem til at vælge området til. Disse outputs vil indeholde en GAP-analyse, kernefortælling og udpegning af marked og målgrupper. 

Det strategiske trin i projektet er afgørende for at sikre et målrettet samarbejde blandt de fem DMOer. Dette er en opgave, som ligger udenfor destinationernes basisopgave, der er defineret af de respektive ejerkommuner.   
På baggrund af aktiviteterne i Trin 1 udvikles et tydeligt billede af, hvad destinationen mangler og hvad der kan udvikles yderligere. Vi ved allerede fra indledende teser, og fra virksomhedernes efterspørgsel, at der bør fokuseres på den bæredygtige omstilling, certificering/mærkningsordninger og på at levere et service- og kompetenceniveau, som matcher efterspørgslen.

Trin 2

Virksomhederne vil blive tilbudt en grundig screening og igennem individuelle forretningsudviklingsforløb vil virksomhederne blive hjulpet på vej mod en bæredygtig og/eller kompetencemæssig omstilling. Output er her at gennemføre dybdegående 1-1 forløb med små og mellemstore turismevirksomheder. 1-1 forløbene centreres omkring bæredygtig forretningsudvikling samt service- og kompetenceløft målrettet udvalgte målgrupper. Før opstarten af 1-til-1 forløbene vil DMOerne og Erhvervshuset foretage en screening af den enkelte virksomheds behov, sceeningen baseres på bæredygtighedshjulet, der tager udgangspunkt i kendte metoder og redskaber til forretningsudvikling og bæredygtig omstilling. Forløbene udvikles og virksomhederne rekrutteres på baggrund af findings i Trin 1 og føres videre til Trin 3. Dermed sikres at strategisk udvikling, forretningsudvikling og markedsføring går hånd i hånd. Forløbene skal bidrage til at indfri ambitionerne fra Den Nationale Turismestrategi om, at flere turismevirksomheder bliver bæredygtighedscertificerede og til at opkvalificere det generelle serviceniveau rettet mod tyske turister.


Trin 3

Her vil der bygges direkte ovenpå de to første trin og der vil være fokus på at teste de strategiske output i Trin 1 og skabe kendskab til de udviklede tiltag i Trin 2. En af de største udfordringer for destinationerne er at skabe kendskab blandt fx tyske turister. Dette kan den enkelte DMO ikke løse alene, da det markedsføringsmæssigt er en økonomisk tung opgave. Men ved at danne fælles rammer blandt de fem DMOer og med hjælp fra VisitDenmarks ekspertviden, vil det være muligt at projektet kan skabe grobund for øget kendskab, som er nødvendigt for at indfri målene i Den Nationale Turismestrategi. Output af Trin 3 er at skabe konkrete tests via fælles testkampagner, som sikrer kendskabet og præferencerne i tæt tilknytning til VisitDenmarks overordnede branding. Derudover vil udviklingen i Trin 2 og kommunikation herom i Trin 3 medvirke til, at "Danmark kommer til at ligge nr. 1 blandt landene i Nordeuropa i forhold til turisternes vurdering af landet som et miljøvenligt rejsemål". 

 

Trin 1 og 3 koordineres af Visit Sydsjælland & Møn.

Projektperiode

1. august 2023 – 30. juli 2026

Vil du vide mere?

Stephanie Hamilton

Projektleder

sh@vism.dk

Sydsjælland & Møn Fjorlandet

Nordsjælland

Sjælland VLF

DKNT

VisitDenmark
Erhvervshus Sjælland Erhvervshus Hovedstaden

 

 

Projektet er støttet af:

  ERST logo