Turistforeningens vedtægter

Foto: Per Rasmussen

Nedenstående vedtægter er godkendt på Møn-Sydsjælland Turistforenings generalforsamling torsdag den 26. marts 2015.

1. Navn, hjemsted og formål:

1.1    Foreningens navn er ”Møn-Sydsjælland Turistforening”

1.2    Dens hjemsted er Vordingborg kommune.

1.3    Foreningens formål er at fremme turismen og dens interesser i videst muligt omfang – herunder turistservice, turismeerhverv og turismeudvikling – i Vordingborg kommune, herunder at fremme samarbejdet med offentlige myndigheder og relevante foreninger og organisationer.

 

2. Medlemskab:

2.1    Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, virksomheder og organisationer, der har interesse i turisme og vil støtte foreningens formål. Optagelse i foreningen sker ved henven­delse til bestyrelsen.

2.2    Besty­relsen kan ved enstemmig be­slutning ekskludere et medlem, der ikke overholder foreningens love, eller som på anden måde ska­der forenin­gens formål og omdømme, idet dog en sådan eksklusion skal kunne indbringes for den følgende generalforsamling. Bestyrelsen kan ved almindelig beslutning ekskludere medlemmer, der står i kontingent re­stance.

2.3    Intet medlem kan ved udtræden, det være sig udmeldelse eller eksklu­sion, gøre krav på nogen del af foreningens formue.

2.4    Foreningens midler tilvejebringes, dels ved et årligt kontingent, der fastsættes af generalforsamlin­gen, dels ved eventuelle gaver, tilskud eller lignende.

 

3. Generalforsamlingen:

3.1    Generalforsamlingen er i alle anliggender foreningens hø­jeste myndighed inden for de af lovene fastsatte grænser. Den årli­ge ordinære generalforsamling holdes senest 5 måneder efter et regn­skabsårs udløb.

3.2.   Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt  eller når mindst  25 af medlem­merne med angivelse af dagsorden skriftligt forlanger det. I sidst­nævnte til­fælde skal indkaldelse ske senest én måned efter at bestyrelsen har modtaget begærin­gen.

3.3.   Generalforsamlinger indkaldes med angivelse af dagsordenen ved bekendtgørelse i lokal­pressen mindst 4 uger før afholdelsen.

3.4    Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent. Afstemninger skal ske skriftligt, hvis dirigenten, et medlem af bestyrelsen eller 3 af de tilstedeværende medlemmer forlanger det.

3.5    Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte føl­gende:

a: Valg af dirigent
b: Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse
c: Forelæggelse af foreningens regnskab og budget til godkendelse
d: Behandling af indkomne forslag
e: Fastlæggelse af kontingent
f: Valg af medlemmer og suppleanter til repræsentantskabet
g: Valg af revisorer og suppleanter
h: Eventuelt

3.6    Forslag fra foreningens medlemmer må være indgivet til bestyrel­sen  senest 1 uge efter indkaldelse af generalforsamlingen. Indkomne forslag bekendtgøres i lokalpressen.

3.7    Det reviderede regnskab samt evt. indkomne forslag skal mindst 8 dage før den ordinære gene­ral­forsamling være tilgængeligt for medlemmerne på foreningens adresse.

3.8    Der tilkommer hvert medlem én stemme. Beslutninger på generalfor­sam­lingen vedtages med simpelt stemmeflertal. Et medlem er beretti­get til at lade sig repræsentere af et andet medlem ved skriftlig fuld­magt. Intet medlem kan dog samtidig være befuldmægtiget for mere end 2 med­lemmer. Det er en betingelse for stemmeret at det pågældende medlem ikke er i kontingentrestance, og at man har været registeret som medlem i mindst 1 måned.

3.9    Der kræves til vedtagelse af be­slutning om foreningens opløs­ning, at 2/3 af medlemmerne er repræsenteret på generalforsamlin­gen, og at forslaget vedtages med 2/3 af de afgiv­ne stemmer. Hvis der ikke på generalforsamlingen er repræsenteret 2/3 af foreningens medlemmer, men 2/3 af såvel de afgivne som de repræ­senterede stemmer har stemt for forslaget, indkaldes snarest muligt en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hen­syn til hvor mange medlemmer, der er mødt. Fuldmagter til den første general­forsamling er gyl­dige også til den anden, medmindre der fore­ligger en udtrykkelig tilbagekaldelse.

 

4. Bestyrelse:

4.1    Foreningens arbejde ledes af et repræsentantskab, der består af 12-15 medlemmer, der vælges for 2 år af gan­gen, således at halvdelen af medlemmerne afgår på skift.  Det tilstræbes, at repræsentantskabet dækker kommunens lokalområder og turismens interessegrupper bredt.

4.2    Der vælges 2 suppleanter for ét år af gangen.

4.3    Repræsentantskabet vælger umiddelbart efter generalforsam­lingen af sin midte en bestyrelse på 5 personer, som også indtræder som foreningens 5 repræsentanter i bestyrelsen for Vordingborg Udviklingsråd for Erhverv og Turisme. Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand og næstformand. Bestyrelsen fastsæt­ter selv en evt. forretningsorden.

4.4    Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det nødvendigt eller hensigtsmæssigt, samt når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

4.5    Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer inklu­sive formanden eller næstforman­den er til stede. I tilfælde af stemmelig­hed udgør formandens ‑ eller i hans fravær ‑ næstfor­mandens stemme udsla­get.

4.6    Der tages referat af repræsentantskabs- og bestyrelsesmøder, referaterne godkendes efterfølgende af mødedeltagerne.

 

5. Regnskab og revision:

5.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

5.2    Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registeret revisor.

5.3    Foreningens formue skal til enhver tid være forsvarligt anbragt, og således at der tages skyldigt hensyn til såvel sikkerhed, som et rimeligt afkast.

 

6. Tegning og hæftelse:

6.1    Foreningen tegnes af formanden og næstforman­den eller af formanden (eller i dennes fravær næstformanden) i forening med 2 bestyrel­sesmed­lemmer.

6.2    Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningens til enhver tid hørende formue. Der påhviler således ikke forenin­gens med­lemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

 

7. Foreningens opløsning:

7.1    Ved foreningens eventuelle opløsning skal foreningens formue tilfalde et formål, der i rimeligt omfang afspejler formålsparagraffen.

Mere info om Turistforeningen

Stege byport
Turistforeningens historie
Vand Præstø
Turistforeningens repræsentantskab
Tirsdagsmarked i Stege
Turistforeningens medlemmer
House of Møn
Kontakt Turistforeningen